Thursday, May 14, 2009

Happy Birthday Zutty Singleton 5-14-1898

Photobucket

Pioneering Jazz drummer Zutty Singleton was born on May 14, 1898.

No comments: